Eliminacje nr 1

Eliminacje nr 4

Eliminacje nr 2

Eliminacje nr 5

Eliminacje nr 3

Eliminacje nr 6

Fundacja Rozwoju Młodych Liderów oraz Parlament Studentów RP zapraszają do udziału w projekcie Akademickie Mistrzostwa Polski Mówców.

Głównym celem projektu jest wyłonienie najlepszego mówcy, wybranego z grona polskich
studentów i doktorantów. Organizacja Mistrzostw wpisuje się w szerszą potrzebę odpowiedzi na współczesne wyzwanie, jakim jest podtrzymywanie aktywności środowiska akademickiego w tym trudnym czasie dla naszego społeczeństwa. AMPM zostaną przeprowadzone w całości on-line, z użyciem narzędzi komunikacji zdalnej, stanowiąc kolejny element akcji #StudentSamwDomu.

Wyrażamy przekonanie, iż zarówno uczestników, jak i organizatorów konkursu łączy wspólna idea. Wierzymy, że doskonalenie sztuki pięknego przemawiania przyczyni się zarówno do rozwoju osobistego, ale również podniesienia jakości życia publicznego w Polsce.

Na czym polega konkurs?

Uczestnicy konkursu będą nie tylko rywalizować między sobą o tytuł najlepszego polskiego mówcy, dostaną również szansę uczestnictwa w warsztatach i sesjach mentoringowych z uznanymi trenerami posiadającymi wieloletnie doświadczenie w zakresie wystąpień publicznych.

Konkurs odbędzie się w dwóch etapach, eliminacji regionalnych oraz finału. Przed każdym z nich przeprowadzone zostaną warsztaty skupione na doskonaleniu umiejętności mówcy. Eliminacje regionalne oraz finał zostaną przeprowadzone w formie live na portalu Facebook, z udziałem prowadzącego oraz członków jury, na żywo komentujących wcześniej nadesłane filmy uczestników.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń, na co gorąco liczymy, organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dopuszczenia 20 najlepszych przemówień do każdych z eliminacji regionalnych. Tych będzie 6, podzielonych zgodnie z kluczem geograficznym, wynikającym z liczby studentów związanych z ośrodkami akademickimi.

Każde eliminacje wyłonią 2 najlepszych mówców, co oznacza, że w finale wystąpi łącznie 12 osób.

Jak wziąć udział?

Do 3 kwietnia przesłać film z dwuminutowym przemówienie na wybrany temat, na adres ampm@fundacjaliderow.pl. Forma przesłania filmu jest dowolna, ma być on jednak możliwy do „ściągnięcia” i odtworzenia przez jury

Fakultatywnie, ale zalecamy:
Uczestniczyć w warsztacie przybliżającym sztukę pięknego przemawiania, prowadzonych przez trenera wystąpień publicznych i spikera reprezentacji Polski, Piotra Szefera. Osoby zainteresowane warsztatami, muszą wypełnić formularz rejestracyjny, najpóźniej do godziny przed warsztatu. Odbywają się one 29, 30 i 31 marca, od 10:00 i od 16:00. Dla każdego uczestnika dedykowano po jednym warsztacie.

 Udział w warsztatach nie wpływa na ocenę filmu dokonanego przez jury, jednakże będzie z pewnością pomocnym narzędziem dla uczestników. Wysłaniu filmu konkursowego jest możliwe w dowolnym momencie, zarówno przed jak i po warsztatach, jednak nie później niż do 3 kwietnia.

Terminy - konkurs krok po kroku

Krok 1

Zapisy za pośrednictwem dedykowanego formularza – od 24 marca do 3 kwietnia

Krok 2

Warsztaty dla uczestników w formie on-line, w wybranym przez nich terminie – 29 marca, 30 marca oraz 31 kwietnia

Krok 3

Przesyłanie dwuminutowych filmów na wybrany przez uczestnika temat – do 3 kwietnia

Krok 4

Eliminacje regionalne w formie online – 7 oraz 8 kwietnia

Krok 5

Warsztaty dla uczestników zakwalifikowanych do finału – 17 kwietnia

Krok 6

Sesje mentoringowe dla uczestników zakwalifikowanych do finału – 20 kwietnia

Krok 7

Finał Akademickich Mistrzostw Polski Mówców – 25 kwietnia

Regulamin konkursu

Nagrody

Dla zwycięzców przewidziano nagrody finansowe oraz rzeczowe.

Partnerzy

„Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020”

Przetwarzanie danych osobowych

Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w ww. zakresie w celu uczestnictwa w projekcie „Akademickie Mistrzostwa Polski Mówców” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 oraz zgodnie  z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.

Administrator danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) („Rozporządzenie Ogólne”) Fundacja Rozwoju Młodych Liderów informuje, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Młodych Liderów, ul. Solna 1, 30-527 Kraków. Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu uczestnictwa w projekcie “Akademickie Mistrzostwa Polski Mówców” na podstawie zgody wyrażonej w niniejszym formularzu. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne lecz jest niezbędne do uczestnictwa w projekcie “Akademickie Mistrzostwa Polski Mówców”. Pani/Pana dane przechowywane będą nie dłużej niż do dnia 30.09.2020. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym. Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie skreślenie z listy uczestników konkursu bez merytorycznego uzasadnienia. Wycofanie zgody można przesłać na adres e-mail kontakt@fundacjaliderow.pl. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Ogólnego.

Rozpowszechnianie wizerunku uczestników

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku wyrażam nieodpłatną, nieodwołalną zgodę na wielokrotne utrwalanie, wykorzystanie oraz na rozpowszechnianie przez Fundację Rozwoju Młodych Liderów oraz Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej mojego wizerunku na wszelkich istniejących w chwili podpisywania niniejszego oświadczenia polach eksploatacji, a w szczególności na zamieszczanie zdjęć i filmów zawierających wizerunek w portalach społecznościowych Facebook w związku z działaniami informacyjno – promocyjnymi na rzecz wydarzenia „Akademickie Mistrzostwa Polski Mówców” organizowanego przez Fundację Rozwoju Młodych Liderów.

Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie ani nie narusza dóbr osobistych Oświadczającego.